Indskoling 0 -3 klasse.

I de første skoleår har vi fokus på at afdække elevens kompetencer og potentialer indenfor kommunikation, sociale færdigheder, læringsstil og niveau for tilegnelse af skolemæssige færdigheder.

Vi tager udgangspunkt i den strukturerede visualiserede pædagogik (inspireret af TEACCH) og opbygger et undervisningsmiljø, der understøtter elevens selvstændige handlinger mest muligt.

Et vigtigt overordnet mål i indskolingen er, at lære eleven at lære. Det betyder at vi lægger vægt på, at eleven forstår visuelle signaler, både i form af dagsplaner, tydelig opgaveformulering, kommunikationssystemer, start og slut på en aktivitet m.m.

Den visuelle støtte vil følge eleven gennem hele skoleforløbet og understøtte elevens kompetencer eller kompensere for vanskeligheder.

Vi arbejder med at give eleven gode dagligdags rutiner og selvhjælpsfærdigheder med udgangspunkt i den klasse eleven går

Mellemtrinnet 4 - 7 klasse

På mellemtrinnet er fokus på mobilitet, hvilket betyder, at vi har fokus på, at eleverne anvender den visuelle støtte til selvstændige færdigheder og rutiner i stadig mere funktionelle sammenhænge

Tilegnede skolemæssige færdigheder (læsning, skrivning og regning) anvendes i meningsfulde aktiviteter.

Skolens faglokaler og lokal området inddrages i undervisningen.

Vi lægger vægt på at elevens evne til indflydelse på egen dagligdag styrkes ved at tilrettelægge dagligdagen med mulighed for valg af aktivitet for den enkelte elev, ligesom sociale kompetencer styrkes gennem fælles aktiviteter

 

Udskoling 8 – 10 klasse

I udskolingen er der stadig større fokus på elevens selvstændige handlemuligheder, kommunikative og sociale kompetencer i flere sammenhænge.

Vi lægger vægt på, at eleverne skal forholde sig til flere personer og der bliver lavet aktiviteter på tværs af klasser.

Elevens visuelle struktur tilpasses, så den er med til at lette overgangen til tilværelsen udenfor skolen.

Vi forbereder eleverne til et ungdomsliv ved at inddrage aktiviteter inspireret af den almene ungdomskultur.